Praga (23)
  Praga (23)

  data: 22/9/2011
  Praga (22)
  Praga (22)

  data: 22/9/2011
  Praga (21)
  Praga (21)

  data: 22/9/2011
  Praga (20)
  Praga (20)

  data: 22/9/2011
  Praga (19)
  Praga (19)

  data: 22/9/2011
  Praga (18)
  Praga (18)

  data: 22/9/2011
  Praga (17)
  Praga (17)

  data: 22/9/2011
  Praga (16)
  Praga (16)

  data: 22/9/2011
  Praga (15)
  Praga (15)

  data: 22/9/2011
  Praga (14)
  Praga (14)

  data: 22/9/2011
  Praga (13)
  Praga (13)

  data: 22/9/2011
  Praga (12)
  Praga (12)

  data: 22/9/2011